ድራማ፥ ኣንጻር ኲናትን ዓመጽን፡ 2ይ ክፋል ብዓወት ገብረትንሳኤ

      “መሲልዎም”! መሲልዎም ዝብል ቃል ‘ኳ ንጌጋ መልሲ ‘ዩ ዘመልክት፣ ምኽኒት ከኣ ጭቡጥ መልሲ ኣይኮነን። ደሓር መመኽነይታ ከተናዲ ጸሓያ እተዕርብ ነብሲ፡ ከመይ ኢላ መኽኒት ክትስእን ኢልና ንጽበያ፧ ኩሉ እቲ ኣብ ጭቃ ኣበሳ ተሸሚሙ ሰባት ዘጋፍዕን ዘሰራጥን ዘሎ ርኹስ መንፈስ ‘ውን ‘ኳ፡ ንመዋጽኦኡ ዝኸውን ንባዕሉ ሓቅነቱ ዘይኣምነሉ መመኽነይታ የዳሉ ‘ዩ። ሓቂ መሲሉ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ክሰኣል ከኣ ዘይ ፍንቅሎ እምኒ የብሉን። ንዘይርአን ዘይድህሰስን ኣብ ምእማን ‘ባ ኣስተብህሎና ኣይዕወር።

ጭብጥ ‘ትብል ቃል ከም ባህሊ ክንወርሳ ኣለና፣ ጸረ ርኹስ መንፈስ ‘ያ። ንሓሳዊ ክትሃድኖ ትኽእል ‘ያ። ሓሶት ዘራብሑ ርኹሳት መናፍስቲ ኣብ ዝኻዕበቱሉ ህላወ ብምህላውና፡ ህላዊኦም ከተኽትም ልዑል ተኽእሎ ዘለዋ ዝበለጸት መሳርያ ኮይና ትስምዓኒ። ምኽኒት ዕጣቕ ቁልፊ ንዱያት ‘ያ። በትርን ስንቅን ልሙሳት ከኣ! እቲ ዝርአ ዘይብሉ ‘ዩ ንዘይረአ ከርኢ ወርትግ ህርድግ ዝብል። ኣይትሰንብዱ፡ ድምጽኹም ‘ዩ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣድሚጹ፡ ምስ ድምጽታትኩም ክዳመጽ ተዳህዩኒ። ሓደ ‘ዩ ቃንዛና፣ መቓናዝውትኹም ‘የ ‘ሞ ካብ ተናጻጺልና ሓቢርና ክንቅንዞ ‘የ ብሂገ። መን ይፈልጥ ከኣ ድምጽታትና ተራጺሙ ውህደት እንተ ፈጠረ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s