“ቻው ተኸስቲኖ ወዲ-ባጽዕ — ውቃበን ሓወልትን ከተማ ባጽዕ!” ኣማን ተኸስተ ካብ ኢማራት ዓረብ

    “ቻው ተኸስቲኖ ወዲ-ባጽዕ -- ውቃበን ሓወልትን ከተማ ባጽዕ!”
                 ኣማን ተኸስተ ካብ ኢማራት ዓረብ

ነዚ ጽሑፍ ካብ መጀመርታኡ ንምንባብ ኣብ’ዚ መርበብ ክትጥውቑ ትኽእሉ ኣብ’ዚ ዛራ ጥበባት ዝብል መርበብ ጠውቑ

   ድሕሪ ዕረፍትኻ፡ ኣምዑት ውሽጠይ ብዀንቱነት ህይወት ቅሒሩ እንከሎ፡ ከመይ ኢለ ንብዓት ከንጥብ?! እቲ ጒሁር ኲራይ ናብ ንብዓት ደገ ኣይተቐየረን፣ ብውሽጢ ግን ዘይነጽፍ ጸረርታ ኣውሒዙ። ከምቲ ዝበልኩኻ ሞትካ ምስ ኣርዱእኒ ኣየልቀስኩን። ብኸመይ ድምጺ ኣውያት ከውጽእ?! ጎረረይ ነቒጹ፡ ግዜ ከኣ’ባ ልዕሊ ኹሉ ነቒጹኒ። (ከምታ ኢንዶነዢያዊት ጓል ኣብ ጽርግያ ወይ ብፈይስቡክ ኣይተረዳእኹን፡ ካብ ፈይስቡክ ግን ንዋራ እየ ድሒነ) እተን ናይ መርድእ ቃላት ካብቲ ድያቆን ዝወጻ ዝነበራ፡ ኣብ ልበይን ጎረረይን ሕበጥ ፈጢረን ንኣውያት ይኹን ንብኽያት ዝኸውን ድምጺ ክወጸሉ ዝኽእል ፈቃቕ ኣይነበረን። እግረይ ወለል ኢሉ፡ ነብሰይ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ኣብ ቅድመይ ሸውዓተ መሓዙትን ኣርዳእትን’ኳ እንተነበሩ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ጸልማት ጥራይ እዩ ዝረኣየኒ ነይሩ። ሽዑ እዩ እቶም ሓወልቲ ስእልታት ህላውነትካ በብሓደ ክቅጀሉ ዝጀመሩ። እቲ ምቈት ባጽዕ ዘየሕመቈ ጨዓይ ፍሕሹው ገጽካ፣ ዕቱብነትን ተስፋን ዝረኣዮ ብሩህ ገጽካ፣ እቲ ወለላ ዋዛኻን ሰሓቅኻ፣ እቲ ዝጓዝም ፍሉይ ቃና ድምጽኻ፣ እቲ ውከላውነትን ውስጠዘን ምስላታትን ዝዓብለሎ ዕላላትካ፣ ሓልዮትካ፣ ህድኣትን ርግኣትን መንፈስካ፣ ዋዛ-ፈዛዛ ዘይብረኦ ጠባይካ፣ ተኽለ-ቊመናኻ ብስራሕ ዝተሃንጸ ዓርጣም መሓውራትካ፣ ንማዕበላት ኲናት ዝሰገርናዮም ህሞታት፣ ዘዕበየትና ሆቴልካ … ወዘተ ተቐጂሉኒ። ከም ናትካ ድምጺ ዝጥዕም ከቶ እኮ ኣይገጠመንን፣ ከም ናትካ ፍሕሹው ገጽ ከቶ ኣይረኣኹን፣ ከማኻ ገይሩ ዝርድኣኒ ከቶ ኣይነበረን፣ ከማኻ ብኣይ ዚኣምን ከቶ ኣይክህሉን እዩ፣ ከማኻ ንሓርነትን ንትብዓትን ንጥርዚ-ትምኒትን ዘተባብዓንን ዘቊመንን እሞ ዘይሕሰብ እዩ። ኣቐዲመ፥ “ብድሕረኻ ሕልምታተይ ተፈንጢሑ፣ ባህገይ ከም ሓርጭ ኣብ ንፋስ ተበቲኑ፣ ህይወት ትርጉም ስኢነሉ” ዝበልኩ ነዚ እዩ።

 

ተኸስቲኖ፡ እቲ ሰሓቕካ እንድዩ መመሊሱ ዝረኣየኒ ዘሎ። ሰሓቂ ኢኻ ኔርካ ብሓቂ። እታ ልብኻ ስለ ዝፈልጣ፡ እንታይ የስሕቐካ ስለ ዝፈልጥ፡ ንዓኻ ዝኸውን ዋዛ ምስ ኣዕለልኩኻ፡ ኣሰሕቓ ሃፋትም እናሰሓቕካ ትፈሓስ ኔርካ። ብሰሓቕ ትመውት ኔርካ። ንዓይ ግን፡ ዘይሃስስ ዘልኣለማዊ ምስሊ ስሓቕ ኣብ ልበይ ገዲፍካለይ ኬድካ። እቶም ኔርካ ትጥቀመሎም ቃላት ጥልያን ኣብዚ ስደት እናኽሰምዕ፡ ኣካላተይ ብዘይፈልጦ ሓይሊ መንፈስ ይነቓነቕ። “ቦን ጆርኖ፡ ቦና ሴራ፡ ቦና ፋርቱና፡ ሜለ ግራሴ፡ ኔንተ፡ ባቤነ፡ ባቤነ-ባህታ-ሓጎስ፡ ኣድዮ፡ ፕሬጎ፡ ፐር ፋቮረ” ዝብሉ ቃላት ጥልያን እናኽሰምዕ ኣብ ዝኽረይ ትቅጀለኒ። ዋላ እቶም ምስ ሓረቕካ “ብሮብዮ፡ ፊኒታ፡ ኣርጀንቲ፡ ፈለዲካነ፡ ፖርኮ ሚዘርያ” ዝብላ ከይተረፋ ናፊቐየን።

እታ ብኣጋጣሚ ናብ ኣርባዕተ ዝተሰብረት ኣብ ናይ ውልቂ ክፍልኻ ዝነበረት ዓባይ መስትያት፡ ብሓባር ክንጽግና ኢና እናተበሃልና፡ ኣነ ዝጥዕም ግዜ እናኸናዲ ኣራኽቦን ኣቓልቦን ከይሃብኩዋ፡ ከየዐረናያ ምኻድካ ካብቲ ኣዝዩ ዘጒህየኒ እዩ። ኣብታ ዝከታተላ ፊልሚ “winter is coming” እናበሉ ዓመታት ከም ዘይተኸታተልኩዎም፡ ሓጋይ ቀልጢፉ ከም ድቦላ ንዓና ሓደጋ ክወርደና እዩ ኢለ መዓስ ገሚተ ነይረ። ዋላ ንሓሙሽተ ደቒቕ ተራኺብና ነታ መስትያት ንኸነዕርያን እቲ ፍሽኽታኻ ጥራይ ክርእይን፡ ሓሙሽተ ድዩ ዓሰርተ ዓመት ካብ ህይወተይ መወፈኹ።

ካላእ ትዘክሮ ዘሕለፍናዮ ሂወት!
ግን ክኣ….
ኣብ ዝኽሪ ኣሎ ክብሪ!
ኣብ ዝኽሪ ኣሎ ፍቕሪ!
ንሕሉፍ እናጋማድሐ ሕልና ዘጽሪ።        

ደም ብደም እዩ ዝጸሪ፣ ሞት ከኣ ብሞት እዩ ዝሰዓር’ሞ፡ ሞይተ ንሞትካ ክቃለሶ እየ። ነጸብራቕ ህይወተይ –ሕሉፉን ሕጅን መጻኢኡን– ብምግምጋምን ብምግማትን፡ እቲ ዘይፍጹምነት ህላውነትና፡ እቲ ዘይምሉእነት ህላውነትና፡ እቲ መለሳ ኣልቦነቱ፡ እቲ ቅርጺ ኣልቦነቱ፡ እቲ ዕላማ/ትርጒም ኣልቦነቱ ኣሚንካ ኰንቱነቱ ብምሉእ ልብኻ ምቕባል እዩ። ዘፍቀርካዮ ዘይትጭብጦ፡ ዝተመነኻዮ ብሃንቀውታ ጥራይ’ምበር ዘይተርክቦ፡ ዘይትደልዮ ዝጠብቀካ፡ ከምቲ ገጣሚ ዝበሎ “ንስኻ ትነድቕ ደድሕሬኻ ዝወድቕ” … ዘካተተት ዓለም እንደኣላ። ነዚ ዘይፍጽምነትን ትርጒም ኣልቦን ህይወትና ንምግጣሙ፤ ምርኩስ መደገፊ – እምባ መጸግዒ ኣይጽበይን። ኣብ ጽምዋ ተገሊልካ ኢድካ ምሃብ ኣይተበረሃንን። ብተራ ዕንደራ ርእሰይ ኣደንዚዘ ካብ ጭንቀቱ ክገላገል ኢለ’ሞ ኣይሓስቦን። ገለስ ክግበር ኣሎዎ። ገለስ ክፍጠር ኣሎዎ። ገለስ ክገብር ክፈጥር ኣለኒ። ስለዚ’ምበኣር፡ ህይወተይ ህይወት ንኽዘርእ፡ ኩሉ ኰንቱ ናይ ኰንቱነት ምዃኑ ኣሚነ፡ ኰንቱነተይ መትከል ህልውናይ ክገብሮ እየ።

ንስኻ ግን፡ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓለም “ቅሰን!” ጥራይ እየ ክብለካ ዝደሊ። ክብርቲ ሰበይትኻ ግደይ፣ ደቅኻ ዮርዳ፡ ጆኒ፡ ሙሴ፡ ኣሚን፡ በሬ፡ ኣኽሊል፡ ፍጆሪ፡ ሜሪ፡ ደርዘን ደቂ-ደቅኻ ናትካ ሓወልቲ ኢና’ሞ ቅሰን። እዛ ጽሕፍቲ’ውን ሓድጊ ትኹነልካ። ተፍቕሮ ቋንቋን ትረኽኡን፡ ባህልን ያታን ትግርኛ ኣብ ኣእምሮይ፣ እቲ ፍቕሪ ህዝብኻ ኣብ ልበይ፣ ደረት-ትርኢት ዝኸይድ ሓርነትን ትብዓትን ኣብ መንፈሰይ ኣሎ’ሞ ቅሰን ጨዓይ ተኸስቲኖ ዘብሄረ ማሳዋ! ጨዓይ ተኸስተብርሃን ዘብሄረ እምባ-ጠቐራ።

ኣዲዮ ተኸስቲኖ! ኣዲዮ ፓድረ! ኣዲዮ ፓፓ!

ቻው ሚዮ ኣሚኮ ዲ ሰምብረ!

ዲዮ ቲ ሳልቫ!

ነዚ ጽሑፍ ብሙሉኡ ብድምጺ ንምክትታል ድማ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ናይ ራድዮ ኤረና ሊንክ ክትጥውቕይ ትኽእሉጽሑፍ ኣማን ተኸስተ ብምድምጺ ንምስማዕ ኣብ’ዚ ጠውቑ )

*******

ድሕረ-ጽሑፍ፤ እዚ ዝመላለስ በጨቕታ ስምዒት፡ በጨቕታ ሓሳባት ናይ ሓደ ደቒቕ ዝኸውን፡ ክጽሕፎ ዶ ወይስ ስቅ ኢለ ኣብ ርእሰይ ጥራይ ክመላለስ ክገድፎ? ኢለ ብዙሕ ግዜ ንነብሰይ ሓቲተያ እየ። ግን፡ ዕላማ ጽሑፈይ ናፍቖተይ ንምውጻእ ድዩ? ፍቕረይ ንምግላጽ ድዩ? ሕልና ንምጽራይ ድዩ? ኢንትሮስፔክሽን ድዩ? ዝኽረይ ንኽውድቦም ድዩ?

ቀንዲ ግን፡ ነቶም ከማይ ኣቦታት ብሞት ዝተፈለይዎም ሃንቀውታ ፍቕሪ ወላዲ፡ ክብደትን ቃንዛን ህይወት፡ ኣባኹም ጥራይ ኣይኮነን፡ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትና እዩ’ሞ በይንኹም ኣይኮንኩምን You are not alone ክብሎም ይደሊ። ብዘለናዮ! ሰላም ዎ ሰናይ ደቂ ሃገረይ!

ሓውኹም ኣማን ተኸስተ (ለካቲት 2018)

(ዓይነይ ንብዓቱ ኣውሒዙ ትብል ሓጻር ማይ-ቤት ካብ መጽሓፍ “ድምጺ ልቢ” – ካብ ግጥሚ ድሕሪ መገሻኺ – ብገጣሚ ብርሃነ ገብረህይወት

ካላእ ትዘክሮ ዘሕለፍናዮ ሂወት! ትብል ሓጻር ማይ-ቤት ካብ ግጥሚ “ዝኽሪ ፍቕሪ” – ብገጣሚ ዮናስ ገብራይ ሚነይ) ዝተወስዳ እየን።

 photo credit Aman Tekeste

source :     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634275523254947&set=pb.100000175446017.-2207520000.1520614155.&type=3&theater

ኣማን ተኸስተ ካብ ኢማራት ዓረብ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s