ሰብኣውነት፡ ዓለት ሕብርን ዕድመን ዘይፈሊ ስምዒት ውሑዳት ሰባት! ብ ተኽሊት ከሰተ

      ሰብኣውነት፡ ዓለት ሕብርን ዕድመን ዘይፈሊ ስምዒት ውሑዳት ሰባት! 
                        ብተኽሊት ከሰተ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለምና ኲናት ፡ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖን ሓደጋ፡ ስደትን ምፍንቓልን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን፡ ወዲ ሰብ ካብዞም ሓደጋታት ንምህዳም ዘይፈልጦም በረኻታትን፡ ባሕርታትን ጥሒሱ መዕቆቢ ኣብ ዝረኽበለን ሃገራት ክኣቱ ይረአ።

     ነዚ ኣሻቃሊ ጉዑዞን ፍልቀትን ብክልተ ዓይኒ ዝረኣየሉ ኣገባብ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክኸውን ከሎ፡ ገለ ሃገራት ግን ፍጹም ዘይሞራላዊን ዘይሰብኣውን ነገራት ብምውፋር ንኣተሓሕዛ እዞም ካብ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ጩቀና፡ ኪናትን መቅዘፍትን ዘምለጡ ህዝብታት ግዳይ ክገብራ ይረኣያ እየን።
እስራኤል ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣተሓሕዛ ሓተቲ ዑቅባ ኣፍሪቃውያን ዝኸፍአ ታሪኽ እትፍጽም ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንሕግታት ክፍሊ ኢሚግረሽንን ምስ ስደተኛታት ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ጽፍሒታትን እናለዋወጠ ነዞም ሓተቲ ዑቅባ ካብታ ሃገር ክወጽሉ ዘገድዶም ጸቅጥታትን ኣብ ምፍጣር ከይደቀሰ ምስ ሓደረ’ዩ።   


  ብክፍሊ ኢሚግረሽን፡ ካብ’ቲ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ’ቶም ሓተትቲ ዑቕባ ዝወርድ ጸቅጢ፡ ሓደ ካብኡ ኣብ ምሕዳስ ግዝያዊ መምበሪ ፍቃድ እዩ። ክፍሊ ኢመግረሽን ነዞም ከባቢ 35 ሽሕ ምዃኖም ዝንገረሎም ሓተቲ ዑቅባ ኣብ ሓደ ካብ ሰብ ኣዝዩ ዝተነጸለን ጽሬቱን ሽትኡን ንጥዕና ሓደገኛ ቦታን ንኣስታት 3 ዓመት ብምምላስ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ዘሕድሱሉ። ኣብ’ዚ ብጸሓይን ቁርን  ተለዋዋጢ ኰነታት ኣየርን ክግልገሉ ዝመጹ ሓተቲ ዑቅባ መንእሰያት፡ ዓበይቲ፡ ደቂ ኣንስትዮ ጥኑሳትን፡ ህጻናት ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ዘለዎም ከይተረፉ ነዚ ዘስካሕክሕ ሽታን ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየርን ኣብ ዝባኖም የጽሕይዎ ኣለዉ።
  ኣብ ከምዚ ኩነታት ሰብእዊ ርህራሄ ተሰሚዕዎም ሕልንኦም ዘፍቅዶ ክገብሩ ዝወፈሩ ክትርኢ ከለኻ ድንጽው ይብለካ። ንሰብኣዊ ኣተሓሳስብኦም ክትወርሶን ኣብ ዝኸድካሉ ክትቅነቶን ትትስፎ። ነዚ ዘሎ ጸሓይን ንፋስን መከላኸሊ ዝኸውን  ዓበይቲ መጽለሊ ክሰርሑ ብወጻኢታቶም ኣምጺኦም ክተኽሉን ዝተዓዘብናዮም ስድራቤት እንሆ ርህራሄኦም ንህዝቢ ዓቢ ትምህርቲ ኮይኑ ሓሊፉ። ንሎሚ ግን ኣብዚ ቦታ ፍሉይ ተመስጦ ዘሕደረትለይ ሓንቲ ኣደ ርህራሄኣን በዚ ስእሊ ጥራሕ ርኢኹም ክትግምትዎ ትኽእሉ እዩ።

30624452_2105600029457733_1152738027898929152_n    ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣገልጉሎት ናይ “ሽንቲ ቤት” ስለዘየለ እዛ ደቡብ ኣፍሪቃዊት/ካናዳዊት ኣደ  ነዚ ተንቀሳቃሲ ሽቃቅ ገዚኣ ብምምጻእ ተኺላ እንሆ ንሓተቲ ዑቅባ ሰብኣዊ ርህራሄኣ ተርኢ ኣላ። መኣስ እዚ ጥራይ ንግሆ ቤት ጽሕፈት ካብ ዝኽፈት ክሳብ ወዲእና ኢሎም ቤት ጽሕፈት ዝዓጽዉ እዛ ኣደ ነቲ ሽቃቅ ነፍሲ ወከፈ ሰብ ምስ ተጠቀመ ተጽርዮ፡ ሶፍት ትቅይረሉ፡ ጨና ከይተረፈ ትነፍሓሉ። እዚ ዓይነት ተግባር ክገብር ዝኽእል መን’ዩ፡ ሎሚ ይትረፍ ካልኦት ዘርስሕዎ ሽንቲ ቤት ከተጽሪ ዝተጠቀሙሉ ሽንቲ ቤት ማይ ክደፍኡሉ ዘይክእሉ ኣብዛ ዓለም ኣብ ጉዑዞን ስራሕን እንርእዮም ዘለና ኢና።
 ወይዘሮ ፊሊፕ (philip) ግን ሰብኣዊ ርህራሄኣ ጸሊም፡ ረስሕ፡ ወይ ሕማቅ ሽታ ኣይበለትን እታ ሕልንኣ ክትገብሮ ዝኣዘዛ ክትገብር ምኽኣላ እፎይታ ከምዝስምዓ ርግጸኛ እየ። ብዘይካ’ዚ ነቲ ኣብዚ ቦታ ዝውዕል ሰብ ድሮ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ኣሕሊፋትሉ ኣላ። እዚ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንማንም ከምዝግባእ፡ ኣብ ህይወቶም ሓገዝትን ሰብኣዊ ርህራሄ  ዝስምዖምን ክትገብሮም ክኢላ ኣላ። ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ነዚ ተበርክቶ ዘላ ሰብኣዊ ርህራሄ ንካልኦት ኣብነት ኮይና ብዙሓት ክስዕብዎን፡ ዓለምና ናይ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ዝመልኦ የእምሮ ክትክውን ይምነ።

                           Teclit Kesete

                                             Israel, Natanya 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s