ነዊሕ ግዜ እዩ፡ ግና ‘እምቢ’ ኣይንርስዕን ንብል ኣለና!

    ነዊሕ ግዜ እዩ፡ ግና 'እምቢ' ኣይንርስዕን ንብል ኣለና!   መስከረም 2017
                        ዓወት መንግስትኣብ

    ነዊሕ ግዜ እዩ። ብዘይ ጥርጥር ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኣዝዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ቆልዓ ተወሊዱ፡ ብእግሩ ከይዱ፡ ኣፍ ኣጽርዩ፡ ፊደል ቆጺሩ፡ እንተወሓደ ማእከላይ ደረጃ ዝዛዝመሉ ግዜ እዩ። ብነብስናን ብኸባቢናን እንተረኢናዮ እኳ ኣብዚ ውሽጢ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ማእለያ ዘይብሎም ለውጥታት ኳንና፡ ተሰጋጊርና፡ ርኢና፡ መስኪርናን ተዓዚብናን ኣለና። ነጨበረር እንተኔረ ተመርዕየስ ሰዲረ ኣለኹ፡ ኣብ ኣፍላ ንእስነት እንተኔርካ ናብታ ዘርባዕባዕ ትብለላ ዕድመ ተሰጋጊርካ ኣለኻ፡ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝነበሩ ድማ እርጋን ኣርኪባቶም ኣላ። ብዓቢኡ እውን- መንግስተ ሰማይ የዋርሶም- ዝነበሩ እሞ ዘየለዉ ሰባት ኣለዉና።

ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። እወ ነዊሕ እዩ። ኣሽንባይ ንወዲሰብ ንሃገር እውን ነዊሕ ግዜ እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ኣርባዕተ ቀዳማይ ሚኒስተራት ርእያ ኣላ። ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ፕረሲደንትታት ተታኻኺኦም ኣለዉ። ንሱ እኳ ባራክ ኦባማ ክልተ ግዜ ስለዝተመርጸ እዩ። ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ እውን ኣብታ ጻዕዳ ገዛ ክልእ ገጽ ክንርኢ ኢና። እዘን ዝሓለፋ 15 ዓመት- እንተስ ብሰብ እንተስ ብተፈጥሮ- ኣብ ሃገርና ዝገደፈኦ ስምብራት እውን ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን። ብመሰረት ሕጊ ተፈጥሮ ውልቃዊ ሂወት ሰባት-እንተላይ ናይቶም ጨቆንቲ- ክቀያየር ንርኢ ኣለና። ፕረሲደንትን ሚኒስተራትን ኣሪጎም፡ ጀነራላትን ኮሎኔላትን እውን ሞይቶም። ብዘይካ እዚ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ዝኽተሎ ኣካይዳ መሳርዕ ሕብረተሰብ ተዘራሪጉ። ወለድና ብዘይ ቀባሮ ተሪፎም። ሽማግለታት ብረት ተሰኪሞም። ሓው ንሓው ተጨኻኪኑ። መንእሰይ ተሰዲዱ። ኮላሊትና ተሸይጡ። ህዝቢ፡ ብፍላይ እቲ ላህመት ሃገር መንእሰይ- ፈቖድኡ ተሰዲዱ። ኣነ ንባዕለይ ‘ ከም ከልቢ ኣብታ ዝተወልድኩላ ዓዲ እየ ዝኣርግን ዝመውትን’ ትብል ጭርሖይን ጥንጥን ኣቢለ ተሰዲደ እነኹ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮ ዘለኹ ለውጢ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፡ ኣብ ሃገርና ለውጢ ዝብሃል የለን ክትብል ትደፍረሉ ግዜ እውን ኣሎ። ነዛ ነጥቢ እዚኣ ተራጉደለይ ዋዛ ወስ ክብለኩም። ሓደ ዓርከይ፡ ዓሰርተ ዓመት ኤውሮጳ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኤርትራ በጺሑ። ብድሕሪ እዚ ከምዚ ኢሉኒ -“ኣብ ኤርትራ፡ ብዘይካ እቲ መንግስቲ፡ ኣብ ዝገደፍካዮ ዝጸንሓካ ነገር የለን። ገዛና ሰለስተ ፊስቶ ቀይሮም ጸኒሖሙኒ። ኣስመራ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣየጸናሓትንን “። እዛ ዋዛ ንጎኒ ገዲፍና ብወገነይ እውን ከምዚ ምበልኩ። “ኣብ ሃገርና ክልተ ነገራት ጥራሕ እዮም ኣብታ ዝገድፍካዮም ዝጸንሑኻ። እቲ ጨካን መንግስትን እቶም ግዳይ ዝገበሮም ናይ ሕልና እሱራትን”።

ኣቱም ሰባት፡ ሓንሳብ እሞ ዓይንኹም ዓሚትኩም ሕስብ ኣብልዎ። ብሓቂ ብሂወት ኣለዉ እንተ ኾይኖም፡ ነዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ጉድጓድ ዘሕለፍዎ ውጹዓት ኣለዉና። ሰብ ኣይርእዩ፡ ሰብ ኣይርእዮም። ኣብ ጉድጓድ! ንክትሓስቦ ዝኸብድ መግደራ እዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ 15 ፖለተከኛታት፡ 12 ጋዜጠኛታት፡ እናበልና ብኣሃዝ ኢና ነልዕሎም። ግና ከምዚ ከማይ ከምዚ ከማኹም ሕልምን ተስፋን ዝነበሮም እዮም፡፡ ስድራን ቆልዑን ዘለውዎም እዮም። ትዝታ ዝእውዱና፡ ትዝታ ንእውዶም ሰባት እምበር ኣሃዝ ኣይኮኑን። ኣነ ብወገነይ ምስ ገለ ካብቶም ጋዜጠኛታት ትዝታ ይሻረኽ እየ። መዛኖይ ኣዕሩኸይ እዮም። ሎሚ፡ ብምኽንያት እታ ተኣስሩላ ጸላም መዓልቲ ብዛዕበኦም ብጭልፋ ክብል እየ፡

ማቴዎስ ሃብትኣብ (ማቹ)

ኣንታ ረዚን፡ ትስፉው፡ ቦቕቧቕ ማቹ ከመይ ኮን ትህሉ? ብሓቂ ድዩ እቲ ተላባዒ ፍሽኽታኻ ካብዘይንርእዮ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ሓሊፉ? እቲ ብጽሑፍን ኣጸሓሕፋን ንለባበመሉ ዝነበርና ግዜ እናፍቖ ኣለኹ። እታ ሓደ ምሸት ኣብ ሓደ ኩርናዕ ደው ኢልና ዘዕልልካኒ ሚስጢር ፍቕሪ ድማ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ኣብ ልበይ ተዓቑራ ኣላ። ኣይረሳዕኩዋን። ጭርካንካ እውን መዛሙረይ እዮም። ሽታ ናይቲ ኣብ እንዳ ገብረኣብ ዝፈትፈትናዮ ፋታ ገና ካብ ኣፍንጫይ ኣይሃሰሰን። ንስኻ፡ ዳዊት ገብረሚካኤል፡ ኣኽሊሉ ደስበለ፡ ወዲ ገሬ ፡ ይኩኖ፡ ኣነ፡ ሓደ ቐትሪ ዳርጋ ኣብ ጥስቲ ክንፍትፍት ትዝክሮዶ? ጉዕ ኣብዝሕላ፡ ከምታ ንግጥማ ጌርኪ ድማ ኣለምልምያ እናበልካ ንሰምሃር ከተራስና እንከለኻ ከምዚ ትማሊ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ኣንታ ፈታው ሃገሩ ሓወይ ከመይ ኣለኻ? ባረንቱ ምስተታሕዘት ኣብ ገጽካ ዝረኣኹዎ ሓዘን ኣዲኡ ኣብ ዝሞተቶ ሰብ እውን ደልየ ደልየ እየ ዝረኽቦ። እቶም ዝኣሰሩኻ ሰብ ግዜ እኳ ክንዲ ርብዒ ናትኻ ፍቕሪ ሃገር ኣለዎም ኢለ ኣይሓስብን እየ። መዓስ ኮን ደጊመ ይርእየካ ይኸውን? ክርእየካ ድየ???

መድሃኔ ሃይለ (መዳ)

ኣንታ ሰሓቒ፡ ደፋር በዓል ሻም ሓው ከመይ ኣለኻ? ኣለኻዶ? ኣብ ባጽዕ ኣብታ ክለብ ሓይሊ ባሕሪ ዘሕለፍናየን ሙቁራት ምሸታት ትዝክረንዶ? ክብረኣብ ተስፋይ (ክብሪ) እውን ኔሩ ምሳና። ኣብ ሰነ 1998 እዩ። ኣነ ናብ ግንባር ቡሬ ክኸትት መርከብ እጽበ ኔረ። ንስኻ ድሮ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ከቲትካ ኔርካ። ክንደይከ ትትንትን ወደይ? ብፖለቲካዊ ንቅሓት ብገለ ዓመታት ቀዲምካኒ ምንባርካስ ተናሲሐልካዶ ይኸውን? እቲ ምህሮ ሕጊ ግዲ ጠቒምካስ ንነገራት ብኽልተ ሸነኽ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ኔርካ። ናይ ወዱ ትኹል ‘ተሻሞ’ ትብል ካሴት እናኣሰነየትና ብዙሕ ተጻዊትና፡ ስሒቕና። ኣስናንካ ጫሕ ኣቢልካ ወርቂ ስንኻ በለጭ እናበለት እንካ ሕጂ ኮይኑ ተራእየኒ። እታ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ልብኻ ኣትያ ዝነበረት ደርፊ ክሰምዓ እንከለኹ ሕንቕንቕ እየ ዝብል። ኣዳነይ ዘግሒ ብርስን፡ ሞጎጎኽን ከይረስን————-ንናፍቐካ፡ ማዕረ እቲ ጥዑም ግዜ ንናፍቀካ።

ዳዊት ሃብተሚካኤል (ወዲ መምህር)

ከምቲ ናትካ ጨው ዘለዎ ዋዒ ዘለዎ ሰብ ይህሉዶ ይኸውን? ኣንታ ሕዉስ፡ ፈታው ጸወታ ሓው ከመይ ኣለኻ? ናብራ ማሕቡስ ከመይ ትኽእሎ? ብዘይ ሰብ ከመይ ኢሉ እኾነልካ፡ ኣብ ባህርያትካ ዘየለ መስገደል እኮ እዩ። ናዓኻስ ኣብ ጉድጉድ? ከማኻ ገይሮም ንዓለም ዘመቅርዎ ክፉታት ሰባት እኮ ውሑዳት እዮም። ካልኣይ ግዜ ክንርእየካ ንደሊ ኣለና፡ ኬፍ ዘለዎ ወስታትካን ግልጽነትካን ብልቢ ንናፍቖ ኣለና።

ኣንታ ጎይታ፡ ይኹን ትብል እሞ ኩሉ ድማ ይኸውን፡ ሎሚ ንጽወዓካ ኣለና። ይኣክል፡ ይፈትሑ በል እሞ ከም ቃልካ ክኾነልና። ንሕና ሓደ ነገር ጥራሕ ኢና ክንገብር ንኽእል። ዋላ እቲ ግዜ ይንዋሕ፡ ኣይንርስዕን ‘እምቢ’ ንብል ኣለና። እቲ ዝተረፋ ኣብ ኢድካ እዩ።

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s