ጻውዒት ናብ ሰብ ገድሊ!    ብምሉኣለም ገረዝጊሄር

      ጸዋዒት ናብ ሰብ ገድሊ!    ብምሉኣለም ገረዝጊሄር


     ኣብዚ ናይ ቃልሲ ጸዋዒተይ፡ ምናልባት ሓይሊ ቃላት ተጠቒመ እንተሃልየ፡ ንዝኸፈልኩሞ ሃገራዊ ጅግንነትን ክብርታትን ንምግዕዛይ ዝዓለመ ከም ዘይኰነ፡ እንታይ ደኣ? ነቲ ዝኸፈልኩሞ ሃገራዊ ክብርን መስዋእትነትን ዘለኒ ፍቕርን ኣኽብሮትን ንምግላጽ ዝዓለመ፡ ውልቃዊ ሓሳበይ ምዃኑ ኣቐዲመ ብትሕትና ክሕብረኩም እፈቱ። ብኡ ኣቢለ ከኣ ኣብዚ ዝካየድ  ዘሎ ሃገራዊ ቃልሲ ንስለ ሓርነትን ፍትሕን እጃምኩምን ግዴኹምን ንኸተበርክቱ ዘማሓላልፎ ዘለኹ ለበዋ’ዩ።

   ምኽንያትቱ፡ እቲ ትማሊ ናብ ሰውራ ኤርትራ ክትጽንበሩ እንከለኹም ከም ሓደ ሃገራዊ ጅግና ብመስዋእቲ ንኽትብጀው ወይ ድማ ከምቶም ቀዳሞት ሓርበኛታት ኣቦታትኩም ምእንቲ’ዛ ሃገር ኢሎም ዝሓለፍዎ መከራ ንኽትክተሉ’ሞ ንሃገርኩምን ንህዝብኹምን ጽዋ ሓርነት ንኽትምጥዉ ዝወፈርኩም ምንባርኩም ኩሉ ሰዓቢኹም ዝምስክሮ ኣወንታ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት “ህግደፍ ተዋዳዳሪ ዘይርከቦ ሃምበል ግንባር” ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ልዕሊ ንቡርነት’ኳ ሓንቲ ጥብ ትብል ጌጋ ዘይርከቦ መንግስቲ፡ እናተባህለ ወግሐ-ጸብሐ ይዝመረሉ ከም ዝነበረ  ካባይ ምስክርነት የድሌኩም’ዩ ኣይብልን’የ።


   እንተዀነ፡ ከምቲ ዝተባህለ ውሕሉል ፖሊካዊ  ፖሊስታት ዝወነነ መንግስቲ ዘይኰነስ ብኣንጻሩ፣ ብውዲት፡ ብዝተሓላለኸ መርበባት ስለያን ዝተጠጀአ፣ ኣንጻር ሃገራዊ ረብሓ ደው ዝበለ ሓደገኛ ግንባር ምዃኑ ሎሚ ትስሕትዎ ኢኹም ኣይብልን’የ።

ዝኸበርኩም ሰብ ገድሊ፡

   ምእንቲ ሃገር መስዋእቲ ምኽፋልን ልዕሌኹም ሓወርያት ቃልሲ ተባሂሉ ክስመ ዝኽእል በጃ ሃገሩ ዝወፈረን ዝደመየን  ክንደየናይ ከይህሉ። ዛንታ ኤርትራ ከም ዝምስክሮ ንስኹም ኣብ ንኡስ ዕድሜኹም፣ ብዝግባእ ዘይጠንከረ ለይለይ ተኽሊ ሰብነትኩም ከይኣገመኩም ብሕርያኹም ንሃገራዊ መስዋእቲ ዝፈቐድኩም ሃባርም ሓወልቲ ሰውራ ኤርትራ ኢኹም።

  ነቶም ጨካናት ገዛእቲ ንምሕግሓጎም ዘካየድኩም ሃገራዊ ቃልሲ፣ ምእንተ ምሉእ ራህዋን ሓርነትን፡ ንስለ ደሞክራስያዊትን ልኡላዊትን ኤርትራ ምንባሩ መዓስ ዝካሓድ ኰይኑ። እዚ ትዓምሉ ኣብ ዝነበርኩም መድረኽ ሰብኣዊ ህይወትኩም፡ ናብራኹምን ሓዳርኩምን ብውክልና ዝተረከበኩም ኣካል ኣብ ዘይነበሮ ህሞት ምክዋኑ ከኣ ከቶ  ዘይርስዖ ናይ ትማሊ ሓቒቐ -ዛንታ’ዩ። እሞ ሎሚ ደኣ ናበይ ከይዱ እቲ ዘይሕለል ሃገራዊ ኒሕኩምን ናይ ቃልሲ መንፈስኹምን? እዚ ዘሎ ተኣፋፊ ሃገራዊ መድረኽ ብዘይ ናትኩም ተሳትፎን ኣበርክቶን ከመይ ኣቢሉ’ዩ ክምእዘን ትጽበይዎ?
   ርግጽ’ዩ። ብዘይ ናይ ሓባር ሃገራዊ ተሳትፎ፣ ምዕባለን ብልጽግናን ኣይርከብን’ዩ። ፍትሕን ሰለምን ኣይሰፍንን’ዩ። እዚ ምዃኑ እንተ ኣሚንኩም፡ ግድነት’ዩ ናትኩምን ናይቶም ንጹሃን ተቓለስትን ኣቃለስቲን እጃም ከድልዮ። ነዚ ንምዕማም ድማ፡ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ብሃገራዊ ፍቕሪ ተለብሊቡ ውፉያት ተቓለስት፡ ንፍትሕን ድሞክራሲያውነትን ግንባሮም ክህቡ ዝኽእሉ ምኩራት ክህልውዎ መድረኽ ይጠልበና’ሎ። ስለዚ እዚ እዋን’ዚ ሃገራዊ ግዴታኹም ዝጠልቦ መድረኽ በጺሕና ምህላውና ከፍእመልኩም ይደሊ።

   እዚ መድረኽ ናይ ለውጢ መራሕቲ እንተ ተረኺቦም፡ ይትረፍዶ ንመሰሉን ፍትሓዊ ህይወቱን፡ ጎረባብቲ ንምርዳእ’ኳ ናብ ሓውን ገደልን ክጥበስ ዝኽእል ህዝቢ ከም ዘለኩም ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መን ክምስክረልኩም ይኽእል? ነዚ’ውን ትስሕትዎ ኢኹም ኣይብልን’የ። ምኽንያቱ ናብ ድሕሪት ተመሊስካ  ሰነደ ታሪኸ-ገድሊ ምግንጻል ስለ ዝከኣል። በቲ ካልእ ድማ እቶም ሰራሕቲ ናይቲ ታሪኽ ብህይወት ስለ ዘለኹም።

   እቲ ኣብ ዘመነ ገድሊ ብመሳርዕ፣ ብጋንታን ሓይሊን ተመልሚሉ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝፈጠረ ብቕዓትኩም ጥራሕ ዘይኰነስ፡ እንተላይ  ንስኹም ንባዕልኹም ኣብ ምሕጻር እጃም ናይቲ ቃልሲ ብማዕርነት ዝተሰለፍኩምሉን ኣብ ህርደት ገደሉ ሃገራዊ ብቕዓትኩም ዘመስከርኩም ሰብ ዛንታ ናይ’ቲ ገድሊ ስለ ዝኾንኩም።

   ንህዝብኹም ድማ ሃገራዊ ልቡ ኣረስሪስኩም ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ጐድንኹም ንኽስለፍ ስለ ዝገበርኩሞ ክድዓትን እንታይ ገደሰንን ዝብሉ ኣመላት ርእሰ ፍትወት ቦታ ኣይነበሮምን። እሞ እንታይ ደኣ ተረኽበ ሕጂ እዚ ኩሉ መከራ ኣብ ህዝቢን ሃገርን እናወረደ፣ ኢድኩምን ሓላፍነታዊ ብቕዓትኩምን ኣርኒብኩም ብተዓዘብነት ነዚ ሃገራዊ  ህልቂት ትሓልፍዎ ዘለኹም? ምናልባት ነዚ ብዕሽሽታ ትሓልፍዎ ዘለኹም ሃገራዊ መጻብቦ ብናትኩም ሰንኰፍ ሃገራዊ ኣጣማምታን ንስኹም ዝሓብሓብኩሞን ዝተኸልኩሞን መንግስቲ ምዃኑ ክትግንዘቡ ይግባእ። ስለዚ በቲ ንስኹም ዝተኸልኩም ስርዓትን ኣብ ውሽጡ ብዝሃጠሩ ኣካላትን፡ ህዝቢ ናብ ኈደና ልምዓትን ሃገራዊ ምሕደራን ዘይኰነስ ክብርታቱን ሃገራዊ ወኑን እናጸልመቱን እናጥመዩን ኣብ ሃገራዊ መሳርዕኩም ሸናዕ እንክብሉ ከመይ ሕልናኹም ሕራይ ይብለልኩም ኣሎ? ኣይኰነን መሳርዕ ሕርሻ ሒዙ ሃገር ከኻዕብት፡ ፈንጅን ጠበንጃን ተዀልኲሉ’ኳ ንሃገሩ ናጽነት ከጓናጽፍ በርሀ ጸልመተ ደበስ ዘይተጸበየ፣ ብኣንጻሩ ሞባእ ንምዃን ድሉው ዝዀነ ህዝቢ ሒዝኩም ከመይ ናይ ሰላምን ፍትሕን ሓለፍቲ ንምዃን ይእግመኩም ኣሎ? ምናልባት ዶ ጽግዕተኛነትን ናይ ታሪኽ ትምክሕትነትን ይስመዐኩም ሃልዩ?

      ጽባሕ ዝሓሸ ብርሃን ንምርካብ ደቃ ተራ ብተራ ዝመጠወትን ኩሉ-እንትናኣ ዝለገሰትን ኤርትራዊት ስድራ፡ ከርሳ ብጥልቅዑ እንግድዓኣ ብቕሉዑ ቤታ ገዲፋ ንቓልሲ ኤርትራ  ዝመገበት፣ ምስ ኣረሜናት ገዛእቲ ገጢማ ስና ዝነኸሰት ኣደ፡ ሎሚ ሃገራዊ ጽምኣ ከየጥለለት ከብዳ ብቕጽዑ ኣብ ልዕሊ ልዕሊኣ ኣንጠጥዩ ዘሎ ከቢድ ናይ ጥፍኣት ደመና ጥራሕ ዘይኰነስ ኣብ ዝባና ዘሎ ዝበለየ ጨርቂ ከይቀየረትን እግራን ጉልበታን  ካብ ዝውሕጣ ዘሎ ሞርጒ ከየወጽአትን ብስም ስዋኣታ ተማሒሉ ዝጥሓስ ዘሎ ኤርትራዊ ክብርታታን መብጽዓታታን ከመይ ልብኹም ረጊኡ ክሰምዖ ዘይካኣለ?

    እዚ ብትምክሕቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ዘይ ኤርትራዊ ስርዓት በቶም ኣብ ውሽጥኹም ተወሊዶም ኣብኡ ዝገበሉ  ኣካላት ይዕመም ከም ዘሎኸ ብሓቂ ድዩ ንልብኹም ዓዚርዎ ዘሎ? እቲ ናይ ትማሊ ቃልሲ’ኰ ብናይ ህዝቢ ምእኩል ተሳትፎ ዝተጨበጠ ሃገራዊ ጽዋ’ዩ። ሰላምን ዲሞክራስን ዝዓብለላ ኤርትራ ነጻ ሃገር  ንምርኣይ ዝነበረ ገፊሕ ሃገራዊ ሃንቀውታ ከኣ ሎሚ’ውን ትስሕትዎ ኢኹም ኣይብልን’የ። ኣብቲ ከቢድ ናይ ትማሊ ሰውራ ምስ ጸላኢ ወጊኖም ኣንጻር ገድሊ ኤርትራ ደው ዝበሉ ወገናት ንገሊኹምስ ወረ ኣሕዋትኩም ዝነበሩ’ሞ ብዝምድና ዘይሕለፍ መሪር ሃገራዊ ቃልሲ ኰይንኩም  ከይፈተኹም ንሓላል መስመር ህዝቢ ክትብሉ “ስጉምቲ ይወሰዶም” ከም ዝበልኩም ከ ትዝ ዶ ይብለኩም ይኸውን?

   ሕጂ ምናልባት ከምቲ ሕሉፍ ታሪኽ ቃልስና፡ ህይወት ዜጋታታና ንምውሳድን ንምቑጻይን ዘይኰነስ ብቕዓት መስመር ሃገራውነት ንምዝርጋሕ ኣብ ቃልሲ ንድሞክራሲ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ዕማሙ ንኸበርክት ሓላፍነትኩም ንኸተበርክቱ ዝዓለመ መጸዋዕታ’ዩ።

እቶም ሃገር ናብ ዝዓሞቐ ዓዘቕቲ ዘእትውዋ ዘለው ውሑዳት ሰብ ረብሓ ኣብ ውሽጢ’ቲ ትመርሕዎ ዘለኹም መንግስቲ እዮም ተሓቢኦም ዘለው። እዚኦም ከኣ እቶም ጸጋን በረኸትን ሃገር፡ ሕልናን ሰብኣውነት ህዝቢ እናመጸው ነቲ ትማሊ ብጉልበትኩምን ብዝኸድኩሞ ብርኪ ንእስነትኩምን ኣብ ሃገራዊ ጽፍሒ ብሸለልትነትን ብምትእምማን ዘደየብኩሞም ሰባት’ዮም።

    እቲ ትማሊ ነቲ ዘይንቕነቕ ዝመስል ጸላኢ ዘላተመን ዘርዓደን  ዘይተጸዓዲ ሃገራዊ ወንኹም ሎሚ ሃገር ሓገዝኩም ምስ ደለየት ናበይ ተሸሪቡ?  እቲ ትማሊ ኣብ ግዜ ቃልሲ ክምህ ዘይብል ዝነበረ ሃገራዊ መንፈስኩምን ቆራጽነትን ከ ሎሚ ሃገር እናተዘምተን እናፈረሰን ከመይ ቢሉ’ዩ ቀልብኹም ክዓርፈልኩም ዝኻኣለ?
  ሰለዚ፡ ነቲ ትማሊ ደምኩምን ኣእምሮኹምን ወፊኹም ካብ ዓዘቕቲ መግዛእቲ ዘጋላገልኩም ህዝቢ፡ ሎሚ’ውን ኣብዛ ጸባብ እዋን ኣለናልካ ክትብልዎ ልቡ ከየጸለመ ብተስፋ ይጽበየኩም ኣሎ’ሞ ሓደራኹም ካብቲ ኣስቂጥኩምሉ ዘለኹም ትኻስ ተባራበሩ።

ፍትሕን ዲሞክራስን ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን!

https://www.facebook.com/Muller216

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s