መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር ! ብዘካርያስ ገሪማ

                     መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር     ብዘካርያስ ገሪማ 

        ከመይ ዝመሰለ ዝደስከለ ኣእምሮን ዝሞተ ሕልናን ስለዘለኩም ኢኹም 
       ንገዛእ መሬትኩም ብገንዘብኩም ካብ ጉሒላ ኽትገዝእዎ ዝተሰማማዕኩም፧

እቶም መስርሒ ቤት ዝኸውን ቦታ ኽወሃበኩም ነታ መሬታ ዝውረራ ዝነበረት ሃገር መሬት ኣኽፊልኩም ገንዘብ ከተለቅሕዋ ኽትብሉ ንህግደፍ ገንዘብ ዘሕቈፍኩሞ፡ እቲ ጉሒላ ንሃገር ኣጥፊኡ ምስጠፍአ መንበሪ ዝኸውን ቤት’ዶ ወይስ ሃገር ክትረኽቡ ትጽበዩ፧

እቲ እተቃባጥሩሉ ዓማጺ ኣሕዋትኩም፡ ክመጽእ ዝወጠኖ ዕንወት ኣባኻትኩም ከይበጽሕ ዋሕስ ተኺሉልኩም ዝኸይድ ሰራቒ ስለዝዀነ ዲኹም ንኣጕዶ ኽትብሉ ንመላእ’ዛ መሬት ዝሸጥኩማ፧

ናብ ከተማ ቐረባ ዝዀነ ቓጽዖ ኽወሃበኩም ሰሲዕኩም ኣንጻር እቲ ኣብ ሃገር ዝርከብ ህዝብኹም ደው ክትብሉ ኸለኹም ብመላእ እታ ሃገር ካብ ህዝባ ኣርሒቓ ትድርበ ኸምዘላ ቁሩብ’ዶ ይስቈረኩም ኔሩ፧

ከመይ ዝመሰለ ዝደስከለ ኣእምሮን ዝሞተ ሕልናን ስለዘለኩም ኢኹም ንገዛእ መሬትኩም ብገንዘብኩም ካብ ጉሒላ ኽትገዝእዎ ዝተሰማማዕኩም፧

‘ሓርጨን ብጡጠን!’ ክብሉ’ዶ ኣይሰማዕኩምን ኢኹም፧ እተን ሓርጭ ሒዘን ዝተረፋ ሃላያት፡ ካባኻትኩም፡ ካብቶም ካብ መሬት ይኹን ካብ ገንዘብ፡ ካብ ሃገር ይኹን ካብ እምነት ሓፋሽ፡ ካብ ኩሉ ሓንቲ ኸይሓዝኩም ዝተረፍኩም ከምዝሕሻ ሎሚ ሎሚ ይስቈረኩም’ዶ ኣሎ፧

ካብቲ ንደቅኹም ዘይከውን ስለዝዀነኩም ዘይተመልስኩሞ ሃገርኩም ኣርሒቕኩም ብሰላም ክትነብሩ ኸለኹም፡ ደቂ ጀጋኑ፡ ደቂ እቶም ሃገር ከምጽኡ ዝተሰውኡ፡ ስድራቤት እቶም ንሃገር ካብቲ ብዕብዳን ጉሓላሉ ዝተበገሰ ወራር ከድሕኑ ህይወቶም ዝሃቡ፡ እቲ ዝበርትዐ ዋጋ ኸፊሎም ክነሶም ከም መቕጻዕቲ ጅግንነቶም መዓት ይወርዶም ከምዘሎ ብኸመይ ክትክሕድዎ ድፍረት ረኺብኩም፧

ምስቲ ኣብ ኲናት ይኹን ድሕሪ ዂናት ሃገር ዘይረኣየቶ ንስኹም ንህግደፍ ጉቦ ዝሃብኩሞ ገንዘብኩም ክወዳደር ዘይክእል ዋጋ ህይወትን ኣካላትን ዓመታት ዕድሚኦምን ከፊሎም ክነሶም፡ እቶም ብህይወት ዝተረፉ ጀጋኑን ስድራቤት ጀጋኑን ሰላም የብሎም፡ ቤት የብሎም፡ ዝብላዕ ቁራስ የብሎም ኰይኖም ይነብሩ ኸምዘለዉ ክዝረብ ትሰምዑ’ዶ፧

ደቂ እቶም ደሞም ዘፍሰሱ ጀጋኑ ኽነብሩሉ ዘይከኣሉ መሬት ንዓኹም ክዀነኩም ሰሲዕኩም፡ ኣብ ጐድኒ መጽነቲ ደው ኢልኩም ብእትሽምትዎ ግራት ደም ንዘልኣለም ክትቀስኑ’ዶ ትምነዩ፧

ኣእላፍ ቈልዑ ኻብ ኣፍ ገበል ከምልጡ ኣብ ሑጻ ምድረበዳን ኣብ መዓሙቕ ባሕርን ብጥሜትን ጽምእን፡ ብፍርህን ብስጭትን ተሰንዮም፡ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተስፋ ኸይረኣዩ ሬሳኦም ዘይርከበሉ፡ ብፈላጢኦም ዘይቅበሩሉ ጨካን ሞት ከምዝወሰዶም ክትሰምዑ ኸለኹም፡ ካብኣቶም ብዙሓት ድሕሪ እቲ ንስኻትኩም ውዕል መሬት ዝፈረምኩምሉ ዓመታት ዝተወልዱ ምዃኖም ዘኪርኩም ብስስዕትኹም ንእሽቶ ትሓፍሩ’ዶ፧

እታ ጸሓይ ክትሕባእ ከላ ኣብ ቤታ እንተዘይተረኽበት ወለዳን ኣሕዋታን ዝሻቐሉላ ዝነበሩ ንእሽቶ ጽብቕቲ ቘልዓ፡ ከርተት ምስበዝሓ፡ ጸገም ናብራ ስድራቤታ ምስበርትዓ፡ ጾር ወለዳ ኽትጸውር ንስደት ምስተበገሰት፡ ኣብቲ መገዲ ዝረኽባ መከራ ምንጋሩ ዘይድፈር እዩ። እቲ ኹሉ ነዛ ህጻን ሓብትኹም ዝረኸባ ዓመጽ፡ ንነፍሳ ኣድኪሙ፡ ንኣካላ ኣዕንዩ፡ ልባ ኣሰምቢሩ ምስገደፋ፡ ሞት እንተዘይረኸባ፡ እቶም ዘፋነውዋ ዘየለልይዋ፡ ንገዛእ ርእሳ ዘይትፈልጣ ዀይና እያ ዓዲ ጓና እትበጽሕ።

ካብዚ ንዓመታት ንምድጋፍ ዓመጽ ዕረፍቲ ዝሰኣንኩሞ ንሓንቲ ደቒቕ ንእሽቶ ኣተንፍሱ እሞ፡ እዚ መከራ ነተን እተፍቅርወን ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን ኣዴታትኩምን፡ ንመተዓብይትኹምን ንሕጹያትኩምን ሰብ ቃልኪዳንኩምን ዘጋጠመን ምዃኑ ዘክሩ።

እቶም ሕልናኹም ከይሞተ ስለዝጸንሐ እዚ ኹሉ ዓመጽ ምስበዝሐ ካብ መታለልቲ ዝበተኽኩም ንህዝብኹም ብምርታዕ ልብኹም ደቢስኩሞ ኣለኹም እሞ፡ ኣዕሪፍኩም ክትነብሩ ናብ ሃገርኩም እትምለሱሉ መዓልቲ ተቃላጥፉ ምህላውኩም ኣይትረስዑ።

እቶም ምስማዕ ዝኣበኹምን፡ እናፈለጥኩም ልቢ ዘትረርኩምን፡ ካብ ጠለምቲ ምትግባር መብጽዓ፡ ‘ሓኸለ ኻብ ሃመማ’ ኸተውጽኡ ምጽባይ ገዲፍኩም፡ ካብ ፈለማ እቲ ጉዳይ ንዓመጽ ምንባሩ ርኢኹም ምስ ሃገርኩም፡ ምስ ህዝብኹም ወግኑ።

ጽባሕ ብጣዕሳ ዝምለስ ዘየሎ ምስኰነ፡ “ንሕና ኣብ ርሑቕ ዝነበርና ኢና፡ ኣብዚ ኹሉ ኢድ ኣይነበረናን፡” ብምባል ካብ ገበንኩም ሓራ ኣይክትኰኑን ኢኹም። ተሳተፍቲ ዓመጽ ምዃንኩም ከተርእዩ ስለዝደለኹም፡ ኣኣብቲ ዘለኹሞ ኸተማታት ሃብታማትን ሕጊ ዘለወንን ሃገራት ኴንኩም፡ ስም እቶም ንሃገር ዝኸድዕዋ ጉሓላሉ እናጠቐስኩም፡ ኣፍ ልብኹም እናደሰቕኩም፡ ስራሕኩም ገዲፍኩም፡ ክቡር ከፊልኩም እናተጓዓዝኩም “ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና!” እናበልኩም ጨዲርኩም ኢኹም።

ንነዊሕ ዓመታት ኣንጻር ህዝብኹም ክትጭድሩ ዕረፍቲ ስኢንኩም ስለዝነበርኩም፡ ሕጂ እንተዕረፍኩም ኣይትሰከፉ። ሎሚ መዓልቲ ነቲ ዘየለኹሙሉ ሕሰም ከም ሽሻይ ምውዳስ ገዲፍኩም፡ ነቶም ሎሚ ጽባሕ ዝብሉ ዘለዉ ጠርነፍቲ ጉሓላሉ ገዲፍኩም ኣብ ጐድኒ እቲ ነባሪ ህዝብኹም ደው በሉ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s