“ቤተይ” እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺ……! ብሽሻይ ገብረሃንስ  

                “ቤተይ”   እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺን፡ ባጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን

       ኣብ ኤርትራ ክውንነት ካብ ዝከሓድ ውሑድ ዓመታት ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ ሓቂ ካብ ዝከሓድ ውሑድ ግዜ ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ፡ ንቡር ህይወት ከመይ ከም ዝኾነ ካብ ዝርሳዕን ካብ ኣንደበት ናይ’ቲ ህዝቢ ካብ ዝስወርን ውሑድ እዋናት ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ስድራቤት ምስ ብምሉኦም ደቃ ኣብ መኣዲ ተቐሪባ ወጃዕጃዕ ካብ ዘይትብል ውሑድ እዋናት ኣይሓለፈን። እዛ ኤርትራዊት ስድራቤት ምስ ብምሉኦም ደቃ ኣብ መኣዲ ተቐሪባ እንተርኢኻያ። እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘይንቡር ተርእዮ ኮይኑ ዳርጋ መዛረቢ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ምኾነ ይመስለኒ። ብኣንጻሩ፡ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሕማም ሕርሲ ተታሒዘን ዝብል ዜና ንቡር ተወሲዱ፣ ዳርጋ ዘየሰንብድ። ኣብ ሲና ውሽጣዊ ኣካላቶም ተሸይጡ ዝብል ዜና ንቡር ኮይኑን ተለሚዱን። እዚ ዘይንቡር ተረክቦ፡ እዚ ዘይንቡር ተርእዮታት፡ ኪኖ ምግራም፡ ኪኖ ምስንባድን “ዋው”  ኢልካ ምሕላፍን ኣብ ህዝቢ ኮነ ኣብ ግዳያት ናይ’ቲ ሽግር ዝፈጠሮ መልሰ ተግባር የለን። በቃ ስንባደ ጥራይ፡ ተራ ስንባደ።

   እዚ ተረክቦ’ዚ፡ እዚ ኣስካሕካሒ ዕጫ’ዚ፡ እዚ ዘይንቡር ህይወት’ዚ፡ በቶም ስምዒት ህዝቢ ከንጸባርቑ ዝግብኦም፡ በቶም ክውንነት ህዝቢ ከጋውሑ ዝግብኦም፡ በቶም ስንባደ ህዝቦም ከህድኡ ትጽበዮም፡ በቶም ቃንዛ ህዝቦም ብግጥሚን ዜማን ክስንዱ ትጽበዮም ሰብ ሞያ፡ ደረፍቲን መገብቶምን ክከሓድ፡ ክርሳዕ፡ ካልእ መልክዕ ክወሃቦ፡ ወይ ድማ ዳርጋ ዝኾነ ከም ዘየጋጠመ ኣምሲልካ ንህዝቢን ንመንእሰይን ናብ ዘየለ ዓለም ክትሸሞ ምፍታንን ክካየድ ኢና ንዕዘብ ዘሎና። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ንክውንነት ሓቂ ብዝመስል ሓረጋት ከተታልል ምፍታን ስራሕና ኢሎም ሒዞሞ ኢኻ ትርኢ። እዚ ምኽሓድ ክውንነት፡ እዚ ምኽሓድ ቃንዛ መንእሰያት፡ እዚ ነብስኻ ተታሊልካ ካልእ ከተታልል ምፍታን ብኹሎም ኣብ ግዳምን ኣብ ውሽጢን ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ዝካየድ ዘይምዃኑ ተስፋ ዝህብ’ኳ እንተኾነ። እቶም ቀሊል ጽላዋ ዘይብሎም ዝበዝሑ ስነ ጥበበኛታት ፍርያቶም፡ ኮነ ኢልካ ወይ ድማ ብግርህነትን ብብላዕን ርኡይ ክሕደት ክውንነት፡ ርኡይ ምኽሓድ ሓቂን ቃንዛ ህዝቦምን ከካይዱ ስለ ትርእዮም፡ ንብዙሕ ግሩህ ዜጋ ናብ ዘይግብኦ ቦታ ክጥምዝዝዎን፡ ናብ’ቲ ገፊዑ ዘፋነዎም ሕሱም ስርዓት ከሕገብግቡ ድርኺት ዝፈጥር ፍርያት ክፈሪ ጸኒሑ እዩ። እዚ ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ፡ ብስነ ጠበብ፡ ስነ ጠብባዊ መልክዕ ለቢሱ፡ ብዜማ ግጥሚን መሳጢ ምውህሃድ ሙዚቃን ተሰንዩ ስለ ዝዝርጋሕ’ዩ። እዚ ናይ ስነጥበበኛታትና ምኽሓድ ክውንነት፡ እቲ ካልእ ደገፍ ንዓመጽቲን፡ ባጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ኮይኑ ይስመዓኒ።

   እዚ ክገልጾ ዝፍትን ዘለኹ፡ ብኣብነት ከየሰንኻ ክትርድኦ ዘጸግም ኮይኑ ስለ ዝተሰመዓኒ፡ ናብዛ መበገሲት እዚ ሓሳብ ዝኾነት ደርፊ ብምስጋር መምስ ነግሒታቱን መምስ ሓረጋቱን ኣተኣሳሲረ ወይ ኣዋሲበ ትንታነይ ከቕርብ ክፍትንየ። እዚ ዝስዕብ ደርፊ፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ 2018 ናብ ሰክዔት ዩቱብ ዝተሰቐለ ኮይኑ፡ ብድምጻዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ ዝተደረፈ፡ ብገጣሚ ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን ዝተጻሕፈ ግጥሚ፡ ብ ATA Media ዝተዘርገሐ ደርፊ’ዩ። ብዘይካ’ዚኦም ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበበኛታት ብህርመት ሙዚቃን ምውህሃዱን ከም ዝተሳተፉ፡ ይገልጽ ኣታ ሜድያ ኣብ ገጻቱ። እዚ ፈለማ ምስ ሰማዕካዮ ዘሰንብድን ስምዒት ዝቕስቅስን ደርፊ’ዩ፡፡ ስምዒት ቀስቂሱን “ዋው!” ከብለካ ክኢሉን ማለት ግና ሓቂ ገሊጹ ወይ ድማ ክውንነት ከንጸባርቕ በቒዑ ማለት ኣይኮነን።

     ኣብ ተል ኣቪቭ ኣብ ከባቢ ሃማስጋርን ላጋርዲያን ኣብ’ቲ መርዓታትን ዝተፈላለየ ውራያትን ዝካየደሉ ኣከባቢ፡ ኣብ መንደቕ ሓደ ህንጻ ዝተጻሕፈት ጥቕሲ ምንባራ እዝክር። እታ ጥቕሲ ከም’ዚ  ትብል። “art saves us from the truth” ጥበብ ካብ ሓቂ ኣድሒኑና። ወይ ድማ ጥበብ ካብ ክውንነት ከዊሉና፡ ጥበብ ካብ ጭንቀት ገላጊሉና፡ ምናልባት’ውን ጥበብ ንቡር ካብ ምሕሳብ ጋሪዱና ክንትርጉሞ ንኽእል። እዚ ኣብ ከተማ ተል ኣቪቭ ዝተጻሕፈሉ ምኽንያት ከም ዘለዎ ገዲፍና ናብ ከተማታት ኤርትራ ኣምጺእና ክንጽሕፎን ኣብ መናድቕና ክንልጥፎን ምስ እንፍትን’ሞ ምስ ክውንነትና ኣዛሚድና ትርጉም ከነልብሶ ክንፍትን ከለና ዝህበና ወይ ንህቦ ትርጉም እዩ። እዚ ጥቕሲ መሰል ሓጺር ጽሑፍ። ንኩውንነት ኤርትራን ፍርያት ጥበብ ኤርትራን ብልክዕ ይገልጾም እዩ ኢለ’የ ዝኣምን። እቲ ጥበበኛን እቲ ፍርያት ጥበብ ዝከታተል ክፋል ህዝቢን፡ ብሓደ ዓይነት መነጽር ክርእዩ እዮም ጸኒሖም። እታ መነጽር እቲ ኣብ ስልጣን፣ ማለት ኣብ ናይ ቑጠባ ስልጣን፡ ኣብ ናይ ጥበብ ስልጣን፡ ኣብ ናይ መርሕነት ስልጣን፡ ኣብ ናይ ሓሸውየ ስልጣን ዝርከብ መንግስቲ ዝርእየላ መነጽር ኮይና፣ ካብ ዓቢ ክስባ ንእሽቶ፡ ካብ ምሁር ክሳብ ዘይምሁር፡ ካብ ተራ ዜጋ ክሳብ ጥበበኛ ክርእዩላ ዝጸንሑ መነጽር እያ። እዛ መነጽር እዚኣ ድማ፡ ልክዕ ከምታ ኣብ ተል ኣቪቭ ዘላ ጥቕሲ፡ art saves us from the truth. ትብል ኮይና ንብዙሕ ሰብ ዑቕባ ኮይናቶ ጸኒሓ እያ።

      ልክዕ’ዩ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ስምዒት ብዙሓት ሰማዕቲ ኣብ ቀረባ ክትረኽቦ ዘየጸግም ኮይኑ ኣሎ። ብዘብለጭልጭ ኣልባሳትን ሜክኣፓትን ዝተጎብአ ድርፊ’ኳ ልዕሊ ሚልዮን ግዜ ክርእይዎን ክሰምዕዎን ንርእዮም ኣለና። እዚ ምስ ህይወቶም ጥቡቕ ምትእስሳይ ዘለዎ ዝመስል ሓቂ ዝኸሓደ ፍርያት ድማ፣ ከም’ቲ ብግዳማዊ ትርኢቱ ጥራይ ክፍቶ ዝጸንሐ ደርፊታት ክፍቶ ክኢሉ እዩ። እዚ ደርፊ’ዚ፡ ኣነ’ውን ብገርሀይ ከም ኩሉ ተገራሚ ዋው! ክብል ደሪኹኒ እዩ። ፈለማ ምስ ሰማዕካዮ ክትመንዎ ዘየኽእል፡ ደጋጊምካ ሰሚዕካዮ’ውን መመሊሱ ዝፍቶ ዓይነት ደርፊ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ብዝተኻእሎ መጠን ነቲ ግሩህ ኣካል ሕብረተሰብ ብዝስሕብ ኣገባብ ክስራሕ ስለ ዝተፈተነ ይመስለኒ።  ምናልባት’ውን ካብ ቅንዕናን ካብ ናፍቖትን ተበጊሱ ዘይሸቶኡ ዝሃረመ ክኸውን ይኽእል። በቲ ኮይኑ በዚ ምስ ክውንነት ኤርትራውያን ከነነጻጽሮ እንተፈቲንና ግና ኣንጻር’ቲ ዝብሎ ዘሎን ክብሎ ዝፍትኖ ዘሎን እዩ። እወ ፈለማ ምስ ሰማዕኩዎ ዋው ክብል ተገዲደ እየ። ካልኣይ፡ ሳልሳይ፡ ራብዓይን ልዕሊኡን ክሰምዖ ምስ በቓዕኩ ግና። እዚ ድየ ኣነ፡ እታ ፍለማ ንዓይ’ዩ ደሪፉዋ ዝበልኩዋ ደርፊ እዚኣ ዲያ? ሓቲተያ ንነብሰይ። ብልክዕ እዚ ዝገልጸኒ ዘሎ ድየ ኣነ? ወይ ድማ ብልክዕ ከ እዚ ዝገልጾ ዘሎ ሰብ ኣብ ተጨባጢት ኤርትራ ክረኽቦ እኽእልዶ እኸውን? ኣድራጋ ሕቶታት ሓቲተያ ንነብሰይ።

 ልክዕ’ዩ፡ ነቶም ጌና ኣብ ዘይርጉእ ቦታን ዘይውሑስ ኩነታትን ዘለዉ ኤርትራውያን ክገልጽ ይኽእል ይኸውን። ወይ ድማ ከምኡ ፈቲኑ ይኸውን’ዚ ደርፊ። ኮይኑ ግና ንሱ ክጥቀመሎም ዝፈተነ ምንጽጻራት፡ ምስ’ዞም ዝገልጾም ዘሎ ዝሳነዩ ኣይኮኑን። ነቶም ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ዘለዉ ኩነታቶም ንምግላጽን ንምጽንናዕ ወይ ንምትላል እንተተደልዩ ድማ ቦታ ናይ’ቲ ንሶም ዘለውዎ እናጠቐስካ ክከናወን ምተኻእለ ይመስለኒ። እዚ ደርፊ ግና ዳርጋ ንነብሲ ወከፍ ካብ ኤርትራ ናብ ስደት ዝወጸ ኤርትራዊ ክትንክፍ ይኽእል’ዩ ተባሂሉ ዝተሰርሐ’ዩ ዝመስል። ካብኡ ናብኡ ድማ በቲ ክጠቕሶ ዝፈተነ ኩነታት ኣየር ተደሪኽካ ነዞም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ፡ ኩነታቶም ንምግላጽ ዝተፈተነ’ዩ ክበሃል ይከኣል።  ንኣብነት ኣብ ናይ መጠረሽታ ማይ ቤት ዝብሎ ዘሎ ንስምዓዮ…….. 

  ምሉእ ትሕዝቶ ቀዳማይ ክፋል ንምስማዕ ኣብ’ዚ መላግቦ ምጥዋቕ ይከኣል! ኣብ’ዚ ናይ ራድዮ ኤረና መላግቦ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s