All posts by Shishay Gebrehans

ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!

ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን

                                                                                    ብ ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይ
ኣብ ጫፍ መርፍእ ክንደይ መላእክቲ ክቕመጡ ይኽእሉ? ናይ ብሓቂ መስተንክር ሕቶ። ተራ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ዕቱብ ፍልስፍናዊ ሕቶ ነበረ። ኣንቃሊ’ቲ ሕቶ እቲ ፍሉጥ ፈላስፋን ስነሃይማኖታውን ቅዱስ ኣኵናስ’ዩ ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢ 1270ዓም ዳኒኤል ሰመረ ተስፋይዝጸሓፎ ስነሃይማኖታዊ ኣስተዋጽኦ ፍልጠት ኢሉ ዝሰየሞ መጽሓፉ። እምበኣር፡ ኣኵናስ፡ ንህልውናን ፈጣርነትን ኣምላኽ ንምርግጋጽ ነዊሕን ዕቱብን ሓተታን ክትዕን ዝጸሓፈ ካብ’ቶም ናይ እዋኑ ዝበልሑ ፈላስፋታት ነበረ። መለኮታዊ ህላዌን መለኮታዊ ኣፈጣጥራ ኣድማስን ንምርግጋጽ ብዝገበሮ ጻዕሪ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክሳብ ናብ ቅዱስነት ዝማዕረገ ተመራማሪ ነበረ። እሞ ድኣ ሓደ ዕቱብ ፍላስፋ ከመይ’ሉ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዚላዊ ሕቶ ይወድቕ ዘተሓሳስብ’ዩ። ዕንጭቝሊትነት ኣተሓሳስባ ኣብ መንፈስ ዓቢዪ ሓሳቢ ክዝሕቕ እንተጀሚሩ ደው መበሊ ዘሎዎ ኣይመስልን። ኣብ ዝተጠቕሰ መጽሓፉ፡ ቀጺሉ፡ ኣኵናስ፡ ክርስቶስ ድርብ-ጾታዊ (ሄርማፍሮዳይት) ዶ እዩ ኔሩ? (ኢዶ!) ኢሉ ይስከፍ። ቀጺሉ፡ ኣብ ገነት ደገ (ሰገራ) ምውጻእ ኣሎ’ዶ? ኢሉ ይመራመር። ወዮ ፍላስፋ ዓቢዱ’ዶ! ኣይዓበደን ግን ብርግጽ ኣንቈልቍሉ።

 

Continue reading ብዛዕባ ጫፍ መርፍእን መቐመጫ መላእኽትን!

ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

african_sunset_by_sclarke1991-d5io24pዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ!! ልበይ ኣብዚሑ ዝጠጀኦ ፍቕርኻ:ሎሚ እናክጎስዖ ሚዛን ናፍቖትካ ይኸብደኒ’ሎ። ሃሳስ ዝኽሪ ንእስነተይ ጎሊሖም ክረኣዩኒ ክንደይ ግዜ ዘይለመንኩ። እቲ ወትሩ ካብ ልሳናት ፈተውትኻ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ሓልዮትካን: ቅንዕናኻን: ክግለጸለይ ወትሩ ምስ ጸለኹ’የ ኔረ። ምስ ነብሰይ ከይተበኣስኩ ዝሓለፍክዎ እዋን ‘ውን ኣሎ ክብል ኣይደፍርን። እቲ ምንታይስ፥ ኣብ’ቲ ናተይ ክለ ዕድመ ዝነበሩ ህጻናት ኣብ ሎሚ ኮይነ ክዕዘቦም ‘ከለኹ፣ ኣዝዮም ናይ ምዝካር ብቕዓቶም ክብ ዝበለ’ዩ። ንምንታይ ግን ኣነ…፧ እናበልኩ ነብሰይ ይኸስስ ኔረ። ይዝከረኒ ሓደ እዋን ኣብ 2010: እብራሂም ዝተባህለ ብጻይካ ካብ መንደፈራ እንዳሓተተ መጽዩ። ናይ ነገር ኣጋጣሚ ግን ኣብ ሓንቲ ቤተሰብና ይሓትት’ሞ ሽዑ ብዘይጸገም ገዛና መጽዩ። Continue reading ዝኽሪ ህይወተይ: ኣብ ዕለትካ! ብሰምሃር ሓይሊኣብ

ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር

    ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን እዚ ሕጂ ዝትግበር ዘሎ ፍጹም ድምሰሳን ምዕናውን ተግባራት፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ 15095084_1140497399369468_6963486317208557394_nFacebookን ኣብ Paltalkን ዝባሃሉ መርበባት እዩ ቀቁሩብ ዝጀመረ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ብቐለልቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ነዚ ናይ ሕጂ ሰረተ-እምነት ዘቐመጡ ዳእላታት ብዝመስሉ ተዋሶኦታት’ዮም ዝነበሩ። እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት እዞም ናይ ሕጂ ኣረሜናት መራሕቲ ከኣ ከም ብዋዛ ዋዛ ዘተኣታተውዎ ኣመል’ዩ ኔሩ።

Continue reading ቅድሚ ዕስራ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን….ብምሉኣለም ገረዝግሄር