Category Archives: ዝተፈላለዩ ጽሑፋት

  ዕቋር ናፍቖት  ሓጺር ዛንታ   ብሽሻይ ገብረሃንስ 2ይን መወዳእታን

            ዕቋር ናፍቖት   
           ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብሓደ ምስ ተጠርነፈ
             ብሽሻይ ገብረሃንስ

ድምጺ ኣደኡ ካብ ዘይሰምዕ ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ ተሰሚዕዎ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ረኺብወን ነይሩ’ዩ። እቲ ሽዑ ብዕላለንን ብምትብባዓንን ዘስተያኦ ማይ ክነቅጽ ስለ ዝተፈለጦ ድማ’ዩ ካብ’ቲ ጠሊ ዝመልኦ ቃላተን ክረዊ ዝተሃወኸ። እንተኾነ ክድውል ክሓስብ ከሎ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኡ ሰለስተ ሕቶታት ስለ ዝመጽእዎ፡ ተረጋጊኡን ተኣማሚኑን ደዊሉ ኣይፈልጥን።

    1ይቲ  “መስመር ተለፎን ይኣትወለይ ዶ ኣይኣትወለይን” ትብል’ያ?

    2ይቲ  “እተን ተልፎን ዘለወን ጎረበትና ይቕበላኒዶ  ኣይቅበላንን?”

    3ይቲ   “ኣደይከ ኣብ ገዛ ትጸንሕ’ዶ ኣይትጸንሕን?” ዝብላ’የን።

እዘን ሰለስተ ሻቕሎት ዝፈጥራሉ ሕቶታት ሰጊሩ ንኣደኡ እንተረኺብወን ግና፡ ንኣዋርሕ ዝኸይድ ሞራልን ሓይሊን ሰኒቑ’ዩ ዝፍለየን። ሞራል ይህብኦ፡ እቲ ዘበርከቶ፡ ካብ ምብዝሑ ዝተላዕለ ዝርስዖ ሓገዛት ንቤተሰብን ንፈተውቲ የዘክራኦ፡ “እንዳ ባህታ መሪቖምኻ፡ እንዳ ለገሰ፡ ልግስኻ ይሰስን ኢሎምኻ፡ እንዳ ባህረ ምስ ከድኩ ዘኪሮምኻ፡ እንዳሓትነኻ ለተንሰአ፡ ድርኩኺት ገዘአን ርግጽ ከብል ከለኹ ኣትሒዘን ክሳብ ዝወጽእ ይምርቓኻ ነይረን።”

Continue reading   ዕቋር ናፍቖት  ሓጺር ዛንታ   ብሽሻይ ገብረሃንስ 2ይን መወዳእታን

Advertisements

ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 6ይን መወዳእታን ክፋል

ሓጸርቲ ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን
          6ይን መወዳእታን ክፋል

ኣኸደር ኣሕመዲን

1ይ ሕቶ፥ ሓቀኛ ጸሓፋይ ውጽኢት ሓባራዊ ንቕሓት እዋኑን ሕብረተሰቡን እዩ፡ ዝብል ኣበሃህላ ኣሎ። በዚ መንጽር እንክርአ፡ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ጸሓፍትን ፖለቲካን ጥቡቕ ምጽልላው ጸኒሕዎም እዩ። ንጉጊ ዋትየንጎ ነዚ ክትሃድመሉ ዘጸግም ምትእስሳር’ዚ፡ ንተመኵሮኡን ተመኵሮ ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃውያን ጸሓፍቲን ከም ኣብነት እናቕረበ ኣብ ጽሑፋቱ ብዕምቈት ገሊጹዎ እዩ። ንስኻኸ፡ ንጽሑፋትካን ተመኵሮኻን ምርኵስ ብምግባር ኣብዚ ነጥቢ’ዚ እንታይ ትብል? ብብርዕኻ ኣንጻር እንታይ ኢኻ ትቃለስ?

Continue reading ሕቶታትን ኣስተማቐርቲ መጽሓፍ “ማህደር ኑረነቢ”ን መልሲ ተስፋዬ ገብረኣብን 6ይን መወዳእታን ክፋል

“ማሕበራዊ መራኸብታት ንሕብረተ ሰባት ይፈናጥሕ ኣሎ” ት/ ዓብዱ እስማዒል ዓሊ

        “ማሕበራዊ መራኸብታት ንሕብረተ ሰባት ይፈናጥሕ ኣሎ” 
          ተርጓሚ ዓብዱ እስማዒል

ሓደ ካብ ትካል ፈይስቡክ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነበር
ሓደ ፈጻሚ ኣካል ናይ ፌስቡክ ዝነበረ፤ ኣብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸብታት ፡ ኣብ ልዕሊ ሕብረተ-ሰባት ዘውርድዎ ዘለዉ ሃስያታት ንዝምልከት ቅሬቱኡ ገሊጹ። ቻማት ፓሊሃፒቲያ ዝተባህለ፤ ምስ ፌስቡክ ናብ 2007 ዝተጸንበረን ምኽትል ፕረዝደንት ናይ ምምዕባል ተጠቀምትን ኮይኑ ዘገልገለን፤ ብዛዕባ እቲ ትካል ክኸውን ሓያል ጻዕሪ ዝገበረሉ ፈይስ ቡክ ‘’ከቢድ ጣዕሳ’’ ከም ዝስመዖ ነጊሩ። ሰባት ካብ ማሕበራዊ መራኽቢታት ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ኢሉ ቅድሚ ምልባዉ፡ “ከም ዝመስለኒ ንሕብረተ ሰባት ዝቁሙ ቅርጽታት ዝፈናጥሕ መሳረሒታት ኢና ሰሪሕና ” ክብል ንተሰተፍትን ተመረቕትን ስታንፎርድ ቤት ትምህርቲ ቢዝነስ ሓቢሩ።

Continue reading “ማሕበራዊ መራኸብታት ንሕብረተ ሰባት ይፈናጥሕ ኣሎ” ት/ ዓብዱ እስማዒል ዓሊ

“ገያሻይ ዕዮ ፊልም ከቕርብ’ዩ ባህገይ….” ደራስን ኣላይን ፊልም ኣወል ስዒድ ኮይሶም

“ገያሻይ ዕዮ ፊልም ከቕርብ’ዩ ባህገይ፣ ኣኽናፉን መሓውሩን ግን ናይ ዓደይን ኣብ ዓደይን ክኸውን ኣለዎ” 
        ደራስን ኣላይን ፊልም ኣወል ስዒድ ኮይሶም
          ብ'ኣስመሮም በርሀ

 

ተረካብ ዘረባ ኣወል ስዒድ፣ ካብ’ቲ ብዙሕ ሒደት ብፍላይ፣ ብቴለፎን ዝበሃል ድዮም ዝስእኑ ወይ ናይ ኣወል ስዒድ ዘይትጽበዮ መልሲ ክሰምዑ ወትሩ ካብ ንመዛረቢ ዝኾኖ’ዩ።

1

ኣብ ታክሲ እንከለኹ’ዩ፣ ተሌፎን ትድወል፣ ተቐቢለ ኣዕለልኩ፣ ከም ኣመሉ ሕቶ ዘይጋደፎ ዓርከይ፣’

ኣበይ ድኣ ኣለኻ?” ይብል።

“ኣብ ታክሲ”

“እንታይ ትገብር?”

ርዱእ ምዃኑ ኣሕሪቑኒ፣ “ታክሲስታ ይምርዖ ኣሎ’ሲ ሽጉርቲ ንመትር ኣለና”።

2

ኣብ ሲነማ ምስ ሓደ ዓርኩ ፊልም እናተኸታተሉ፣-

ኣወል ካብ’ቲ ካልኣዩ ዝርድኦ ቋንቋ ብምንባሩ፣ ንዓርኩ ይትርጉመሉ ነበረ።

ኣብ መንጎ፣ ወዮ ተዋስኣይ ንኻልእ ተዋሳኣይ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ ይብሎ።

ዓርከይ ‘እንታይ’ዩ ኢልዎ’

ኣወል ስዒድ ትቕብል ኣቢሉ፣ ‘ኣብ እዝኑ ‘ምበር ኣብ እዝነይ ኣይኮነን እኮ ነጊሩኒ’ በሎ።

3

ሄሎ ኣወል ዲኻ?

እወ ከመይ?

ሰላም’ዩ፣ እንታይ ደኣ እዚ ድምጽኻ ኣበይ ዲኻ ዘለኻ?

ደቂሰ?

ኣበይ?

እዋእ ናብ ተካባኖ ዲኻ ደዊልካ? ኣብ ኣርማድዮ ወደይ።

4

ሕጂ’ውን ብቴለፎን’ዩ፣ እናዕለልና ከለና ቴለፎን ትድወል።

መን ክብል?

ኣወል፣ (ሽማ ነጊራ) ኣበይ ኣለኻ?

ኣብ ላተርያ?

እንታይ ትገብር?

እዋእ ጸጉረይ ይቕምቀም።

ተራ ዕላል ከነዕልል ኮነ፣ ነዚ ሕቶን መልስን ከነዳሉ’ውን ኣብ ዝተራኸብናሉ፣ ቴለፎን ዕጸዋ እንተዘይብሎ፣ ብርግጽ ኣብ ኣዋርሕ’ውን ነዚ ስራሕ ኣይምወዳእናን፣ ቴለፎኑ ኣይተዕርፍን’ያ፣ ብኣኣ ኣቢሉ ድማ ዕላል ይዝክር፣ ንሕሉፍን ተመኩርኡን ዝገልጽ። ደራሲን ዳይረክተርን 12 ፊልምታት፣ ፍርቀን ዝኣለየን ጥራይ፣ ናይ ሸውዓተ ደርፍታት ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ምስራሕ ዳይረክተር ዝኾነ ገና ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ፣ ኣወል ስዒድ ኮይሶም።

Continue reading “ገያሻይ ዕዮ ፊልም ከቕርብ’ዩ ባህገይ….” ደራስን ኣላይን ፊልም ኣወል ስዒድ ኮይሶም

“ቦሪን ኰይነ… ኢንጆይ ክኸውን ደልየ” ብ ቴድሮስ ኣብረሃም

“ቦሪን ኰይነ…..ኢንጆይ ክኸውን ደልየ”  ሓጺር ዛንታ ብቴድሮስ ኣብረሃም

 

“ኢሂ ተገባሪት… ብሰንክኺ ድቃስ ክንስእን? ንባዕልኺ ኢንጆይ ኰይንኪ ንሕና ክነንባሁቝ።”
“ተዝርከብስ ንዓይ ምሓሸኒ። ኣይትደቅሲ ኢለ ድማ ኢድኪን እግርኽን ኣይኣሰርኩኽን። ኣሕልፍና ጥራይ ሕጂ… ኣብ ኣፍ ማዕጾ ኰይንኪ ጀላዕላዕ እናበልኪ ሰብ ከይተተስኢ።”
“ኪዲ ኸዝዝዛብ… ምስ’ዚ ሓለንጋይ ቅዙፍ ኣምሲኺ እንተይ ከይትስእኒ።”
“ካብኣ ነጢርኪ ድማ ናባይ መጺኺ ሕጂ? እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኺ ግን?”
“ምዃን ሓንቲ ፋራ እንድያ’ዚኣ። ኣብያትካ’ያ ምሽ? ኰይስ ተትብለካ መቸም ኣይመፋነኻያን ነይርካ። ንፈልጠኩም እንዲና ኣወዳት፡ ኣብ ዓራትካ ኰይንካ ቻው ምበልካያ።”

Continue reading “ቦሪን ኰይነ… ኢንጆይ ክኸውን ደልየ” ብ ቴድሮስ ኣብረሃም

ስዕማ ብበየነ ሃይለ ኣስመራ 2008

        ስዕማ ብበየነ ሃይለ  መስከረም 25፤ 2008  ኣስመራ

    “እቶም ኩሎም ስዕማታተይ ኣበይ ኣለዉ?” ኢሉ እዩ ኣይ ሕቶ ኣይ ወግዒ ዝኾነ ዘረባ ክጅምር ዝሰማዕክዎ፣ እታ ሰማዒቱ ኣብ’ቲ ናይ ምሸት ስእሊ ጽላሉን ጽላሎቱን መሲላ ተራእያትኒ፣ ጥብቕ ኢላ ተጸጊዓ ተዳምጾ ከም ዝነበረት ብኣካላዊ ቅርበታ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመንፈሳ’ውን ከም ዘይተፈለየቶ ዘግህድ ምልክታት ብልበይ ኣስተውዒለ፣ ወትሩ ዝገብሮ ከም ዝነበርኩ ኣብ’ቲ ብምኣዛ ውልዶ ታህሳስ ክዕብለል ጀሚሩ ዘነበረ መካነ ኣታክልተ-ጥበብ ዝብሃል ኣብ ንእዲ እምኒ ዓረ ንበይነይ ኮፍ ኢለ እየ ነይረ፣ ጸሙዩኒ ክብል ኣይክእልን፣ ብዘይፈልጦ ምኽንያት ግን ናፍቖት ብዝመስል ስምዒት ዝተላዕለ ኣይድቓስ ኣይጋህዲ ሕልማዊ   ትካዘ ንህልውናይ ይስዕም ነይሩ፣ ዘይጽወር ከቢድ ጓሂ ኣይነበረን፣ እንታይ ከም ዝጠፍኣኒ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተበገሰ ሻቕሎት’ዩ ተሓዚሉኒ፣ እታ ከም ድኽምቲ ሽምዓ ጭልምልም ትብል ዝነበረት ወርሒ ትፈጥሮ ዝነበረት ስልምልማዊ ብርሃን ነታ ኣነ ጥራሕ ዝፈትዋ ዓርከይ ንኽዝክር ትተናኽፈኒ ነይራ፣ ብዘይግለጽ ፍቕሪ ዝተታሓዘ ሰብ ዝኽርታት ግዲ የብዝሕ ኮይኑስ እተን እንዳተመነኹወን ትኸልአኒ ዝነበረት ስዕማታት እንዳተራኣያኒ እየ ብምስትምሳል ናፊቐያ፣ ካብ’ቲ ፍጹም ጥልቀት ንስነታን መሕብእ ቀንዲ ምስጢራን ማእለያ ዘይብሎም ስዕማታት ኩዒተ ከውጽእ ዝኽእል እንዳመሰለንስ ባህጊ ከፊኡኒ ነይሩ፣

Continue reading ስዕማ ብበየነ ሃይለ ኣስመራ 2008

ምልሶት ብዓወት መንግስትኣብ

                         ምልሶት    ብዓወት መንግስትኣብ

       ናብታ ዓመት ሙሉእ ዝሰፈርኩዋ ኽራፈ ካምፕ ተመሊሰ ኣለኹ። እንሆ ካብኣ ተሰናቢተ ገዛይ ካብ ዝሕዝ ሳላሳ ኣዋርሕ ከምዚ ዋዛ ሓሊፈን ኣለዋ። ሓንሳብ ርዖይ ጠቕሊለ ምስ ወጻእኩ፣ ከምዛ ብመለኮታዊ ሓይሊ ዝተኣዘዝኩ ክሳደይ ጥውይ ኣቢለ ክርእያ እኳ ኣይደፈርኩን። ሓቂ ይሓይሽ ተመሊሰ ንኽርእያ ዝድርኽ ምኽንያት እውን ኣይነበረንን። ቀቅድመይ ድዩ ብድሕረይ ዳርጋ መብዛሕቱ ኣብታ ካምፕ ዝነበረ ሰብ ገገዛኡ ሒዙ እዩ። ንመን ክርኢ ኢለ እየ ክምለሳ?

ሎሚ ግዳ ኣብ ድርኲኺት ናይታ ካምፕ ደው ኢለ ኣለኹ። ስነጽሑፍ ዝደረኾ ምልሶት እዩ። በይነይ ኣይኮንኩን። ኣብ ውሽጢ ልበይ ትዝታ ከም ማዕበል ይገማጠል ኣሎ። ሓንቲ ጥበብ ጥበብ ትጨኑ መስተውዓሊት ጓል እውን ኣሰንያትኒ ኣላ።

Continue reading ምልሶት ብዓወት መንግስትኣብ